Văn bản pháp luật

VĂN BẢN PHÁP LUẬT, TRA CỨU VĂN BẢN PHÁP LUẬT, NHẬP TỪ KHÓA VÀO Ô TÌM KIẾM ĐỂ TRA CỨU VĂN BẢN PHÁP LUẬT HOẶC CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ VÀO TRANG CHÍNH

Chúng tôi cung cấp cho quý khách văn bản pháp luật, văn bản pháp luật mới, tra cứu pháp luật, tư vấn, giải đáp pháp luật.
Thông tư 31/2009/TT-BXD 10/09/2009 Bộ Xây dựng Về việc ban hành tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn Thông tư 31/2009/TT-BXD 10/09/2009 Bộ Xây dựng Về việc ban hành tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn
Công văn 5391/TCHQ-KTTT 10/09/2009 Tổng cục Hải quan Về chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu thuộc dự án đầu tư Công văn 5391/TCHQ-KTTT 10/09/2009 Tổng cục Hải quan Về chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu thuộc dự án đầu tư
Công văn 3377/LĐTBXH-PCTNXH 10/09/2009 Bộ Lao động, ... Về việc tăng cường công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm Công văn 3377/LĐTBXH-PCTNXH 10/09/2009 Bộ Lao động, ... Về việc tăng cường công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm
Công văn 5679/TCHQ-GSQL 23/09/2009 Tổng cục Hải quan Về việc thực hiện Quyết định số 77/2006/QĐ-BTC Công văn 5679/TCHQ-GSQL 23/09/2009 Tổng cục Hải quan Về việc thực hiện Quyết định số 77/2006/QĐ-BTC
Công văn 5699/TCHQ-GSQL 23/09/2009 Tổng cục Hải quan Về việc tạm nhập 01 thiết bị thu phát sóng để thực hiện việc đo kiểm Công văn 5699/TCHQ-GSQL 23/09/2009 Tổng cục Hải quan Về việc tạm nhập 01 thiết bị thu phát sóng để thực hiện việc đo kiểm
Công văn 5687/TCHQ-GSQL 23/09/2009 Tổng cục Hải quan Về việc phân loại hàng hoá Công văn 5687/TCHQ-GSQL 23/09/2009 Tổng cục Hải quan Về việc phân loại hàng hoá
Công văn 6597/VPCP-KGVX 23/09/2009 Văn phòng Chính phủ Về việc thu học phí của Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông Công văn 6597/VPCP-KGVX 23/09/2009 Văn phòng Chính phủ Về việc thu học phí của Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Công văn 6614/VPCP-KTTH 23/09/2009 Văn phòng Chính phủ Về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí cho dự án của Hội Chữ thập đỏ Hải Phòng Công văn 6614/VPCP-KTTH 23/09/2009 Văn phòng Chính phủ Về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí cho dự án của Hội Chữ thập đỏ Hải Phòng
Công văn 6610/VPCP-QHQT 23/09/2009 Văn phòng Chính phủ Công văn 6610/VPCP-QHQT 23/09/2009 Văn phòng Chính phủ
Công văn 9442/BCT-CNNg 23/09/2009 Bộ Công thương Công văn 9442/BCT-CNNg 23/09/2009 Bộ Công thương
Thông tư 60/2009/TT-BNNPTNT - Thông tư hướng dẫn thực hiện NĐ số 12/2006/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các đại lý, mua, bán, g Thông tư 60/2009/TT-BNNPTNT - Thông tư hướng dẫn thực hiện NĐ số 12/2006/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các đại lý, mua, bán, g
Thông tư 183/2009/TT-BTC - Thông tư hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo chương trình hỗ trợ các huyện nghèo tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày Thông tư 183/2009/TT-BTC - Thông tư hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo chương trình hỗ trợ các huyện nghèo tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày
Nghị định 76/2009/NĐ-CP - Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán b� Nghị định 76/2009/NĐ-CP - Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán b�
Thông tư 182/2009/TT-BTC - Thông tư hướng dẫn nội dung và mức chi cho công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện Thông tư 182/2009/TT-BTC - Thông tư hướng dẫn nội dung và mức chi cho công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện
Thông tư 179/2009/TT-BTC - Thông tư về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Thông tư 179/2009/TT-BTC - Thông tư về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
Thông tư 181/2009/TT-BTC - Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 96/2009/QĐ-TTg ngày 22/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định số 65/20 Thông tư 181/2009/TT-BTC - Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 96/2009/QĐ-TTg ngày 22/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định số 65/20
Thông tư 180/2009/TT-BTC - Thông tư hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Thông tư 180/2009/TT-BTC - Thông tư hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
Nghị quyết 45/NQ-CP - Nghị quyết ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X Nghị quyết 45/NQ-CP - Nghị quyết ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X
quyết định 113/2009/QĐ-TTg - Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định: số 24/2008/QĐ-TTg; số 25/2008/QĐ-TTg; số 26/2008/QĐ-TTg và số 27/2008/QĐ-TTg ngày 05/02/2008 về m� quyết định 113/2009/QĐ-TTg - Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định: số 24/2008/QĐ-TTg; số 25/2008/QĐ-TTg; số 26/2008/QĐ-TTg và số 27/2008/QĐ-TTg ngày 05/02/2008 về m�
Quyết định 112/2009/QĐ-TTg - Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính Quyết định 112/2009/QĐ-TTg - Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính

 

Hồ sơ & mẫu văn bản

Khác

KEYWORD_1